Adatvédelem

A konyhasuli.hu weboldal szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Top Sport 2000 Kft. (továbbiakban Jogtulajdonos) kizárólagosan jogosult. Jogtulajdonos előzetes – se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arrahogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé!

A honlapon található tartalmak, szövegek (különösen a Letölthető termékfotók, információs anyagok), kérdőívek, grafikák és egyéb anyagok (a jogszabályok kivételével) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogtulajdonos rendelkezik a szükséges jogokkal.

A felhasználási engedélyt Jogtulajdonos jelen felhasználási feltételek útján adja meg:

A www.konyhasuli.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

Amennyiben Felhasználó nem csak saját (lásd első bekezdés) hanem egyéb célokra vagy terjedelemben (így különösen harmadik személynek történő szolgáltatás és információnyújtás keretében) használja fel a honlapon elérhető bármely szerzői művet, úgy 50 000 Ft/nap/mű+Áfa (50.000Ft/nap/fotó+ÁFA) összegű jogdíj megfizetésére köteles. A felhasználási díj a felhasználás minden napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost. Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt Jogtulajdonos számára átengedni. A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhó utolsó munkanapjával állítja ki a számláját, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, az 12082001-00101268-00100005 bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni.

Felhasználó köteles bejelenteni Jogtulajdonosnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását; melyhez a Jogtulajdonos a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni. A felhasználás tényére, és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának. Jogtulajdonos abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

Jelen engedély nem érinti Jogtuladonos fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogtulajdonos jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.

Felhasználási engedély

A weboldalon található “Konyhasuli” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Top Sport 2000 Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Top Sport 2000 Kft. fenntartja. A Top Sport 2000 Kft. nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot, ugyanakkor törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.
Az itt található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a cég tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására. Az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.
A Top Sport 2000 Kft. fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Top Sport 2000 Kft. -n kívülálló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

A weboldal látogatója tudomásul veszi, a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a Top Sport 2000 Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a cég szolgáltatásainak nem előfizetője. A Top Sport 2000 Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A Top Sport 2000 Kft. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás (elsősorban postai- illetve futárszolgáltatás) teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Biztonság

A Top Sport 2000 Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.
1992. évi LXIII. törvény szövege a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról a következő oldalon elérhető: http://www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm

Regisztráció

A konyhasuli.hu internetes weboldalon, meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük.

Linkek

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Top Sport 2000 Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a Top Sport 2000 Kft. internetes áruházának weboldalára vonatkozik.

Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Top Sport 2000 Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldal használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Veszprém Megyei Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A szerződés nyelve magyar.